คดีละเมิดสิทธิ

Table of Contents

คดีที่เกี่ยวกับละเมิดสิทธิทั้งหมด เราสามารถให้คำบรึกษา รวมถึงดำเนินการ ดังนี้

เรื่องความรับผิดในการละเมิด

ลักษณะของการละเมิดความรับผิดทางแพ่ง: ① การละเมิดความรับผิดทางแพ่งเป็นความรับผิดทางกฎหมาย ไม่ใช่ความรับผิดชอบทางศีลธรรม ② ความรับผิดเกี่ยวกับการละเมิดคือความรับผิดทางกฎหมายทางแพ่ง ไม่ใช่ความรับผิดทางอาญาหรือทางปกครอง ③ วิธีการรับผิดในการละเมิดส่วนใหญ่เป็นความรับผิดในทรัพย์สิน ④ ความรับผิดในการละเมิดเป็นหลัก ชดเชย

การละเมิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันและควบคุมมลพิษและอันตรายสาธารณะอื่นๆ ปกป้องสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมการสร้างอารยธรรมนิเวศวิทยา และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

พิจารณาความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตร

ผู้กระทำผิดไม่เพียงแต่ลอกเลียนแบบสิทธิบัตรของผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมและด้อยกว่าของสิทธิบัตรของผู้อื่นด้วย ซึ่งเป็นอาชญากรรมในการดูดซึม เนื่องจากการผลิตและการขายสินค้าปลอมและต่ำต้อยที่ลอกเลียนแบบสิทธิบัตรของผู้อื่นถือเป็นส่วนสำคัญของการปลอมแปลงสิทธิบัตรของผู้อื่น และการกระทำในอดีตจะถูกดูดซับไว้ภายหลังการกระทำดังกล่าว ดังนั้นเฉพาะการกระทำของผู้กระทำความผิดเท่านั้นที่ถูกกำหนดให้เป็นอาชญากรรมของ สิทธิบัตรปลอมแปลงและการลงโทษจะหนักกว่า มากกว่าที่จะจัดการกับอาชญากรรมหลายอย่าง

วิธีหยุดการละเมิด

1. การยุติการละเมิดส่วนใหญ่อยู่ในประเภท การ ดำเนินคดีทางแพ่ง ในทางกฎหมาย

2. ใน คดีแพ่งสำหรับการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหากการกระทำที่ละเมิดถูกฟ้องโดยจำเลยยังคงดำเนินต่อไป โจทก์โดยทั่วไปจะขอให้จำเลยหยุดการละเมิดสิทธิที่เขาได้รับเมื่อยื่นฟ้อง เมื่อศาลประชาชนพิจารณาคดีละเมิดข้อกล่าวหาของจำเลยแล้ว ศาลประชาชนโดยทั่วไปจะสนับสนุนคำขอของโจทก์ให้หยุดการละเมิดในคำพิพากษาและสั่งให้จำเลยยุติการละเมิด สรุปคดีแพ่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหลายสิบคดีที่จัดการโดยผู้เขียนและคดีคลาสสิกบางคดีที่จัดการโดยเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรม วิธีการระงับความรับผิดตามกฎหมายถูกนำไปใช้แตกต่างกันในคดีที่แตกต่างกัน และโจทก์ชี้แจงวิธีการรับผิดนี้อย่างไรใน การเรียกร้อง

วิธีชดใช้ค่าเสียหาย

1. ค่ารักษาพยาบาลกำหนดตามใบรับรองการรับที่ออกโดยสถาบันการแพทย์

2. ค่างานหาย ซึ่งกำหนดตามระยะเวลาและรายได้ที่เสียไปของผู้เสียหาย

3. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะคำนวณตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นโดยผู้ประสบภัยและการคุ้มกันที่จำเป็นเนื่องจากการรักษาพยาบาลหรือการย้ายโรงพยาบาล

4. ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พัก เป็นต้น

5. หากทรัพย์สินถูกละเมิดให้ชดใช้ตามมูลค่าของทรัพย์สิน

การละเมิดทั่วไป

การละเมิดทั่วไปเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งผู้กระทำความผิดจงใจหรือประมาทเลินเล่อในสิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น องค์ประกอบของการละเมิดทั่วไป: ผู้กระทำความผิดได้กระทำการผิดกฎหมายที่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น ทำให้ทรัพย์สินหรือความเสียหายส่วนบุคคลแก่ผู้อื่น มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการกระทำที่ผิดกฎหมายและผลของความเสียหาย ผู้กระทำความผิดมีความผิดส่วนตัว .

การละเมิดอินเทอร์เน็ต

การละเมิดเครือข่ายหมายถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเครือข่าย เครือข่ายที่เรียกว่าหมายถึงซอฟต์แวร์เครือข่ายและระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันและหน้าที่อิสระผ่านอุปกรณ์สื่อสารและสายต่างๆ เพื่อให้ได้ฟังก์ชันที่สมบูรณ์

เขียนโดย นาย ประภาส เขมอักษร
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ประสบการณ์ 10 ปี

สถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2563

คดีแพ่ง (เข้าสู่การพิจารณา)

คดีอาญา (เข้าสู่การพิจารณา)

รวม

1,194,395 คดี

585,364 คดี

1,779,759 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นต้น

1.ขอจัดการมรดก

2.ละเมิด

3.รับช่วงสิทธิ

4.เรียกค่าเสียหาย

5.ยืม

6.อื่นๆ

.

96,848 คดี

35,661 คดี

14,601 คดี

14,579 คดี

10,089 คดี

94,738 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นอุธรณ์

1.ละเมิด

2.ขับไล่

3.ที่ดิน

4.ผิดสัญญา

5.ค้ำประกัน

6.อื่นๆ

.

1,641 คดี

1,064 คดี

995 คดี

693 คดี

525 คดี

7,027 คดี

อ้างอิงจาก รายงานสถิติคดี 2463