คดีแรงงาน

Table of Contents

คดีที่เกี่ยวกับแรงงาน ทั้งหมด เราสามารถให้คำบรึกษา รวมถึงดำเนินการ ดังนี้

ขอบเขตการบาดเจ็บจากการทำงาน

การรับรู้อาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงาน ในขณะเดียวกัน เราจัดหาขอบเขตการรับรู้อาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานให้ทนายความมืออาชีพ คำถามออนไลน์ฟรี และตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับขอบเขตของการจดจำอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับงานโดยทันที

แรงงานและประกันสังคม

ความมั่นคงของแรงงานหมายถึงผลรวมของมาตรการและการดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของคนงาน วัตถุประสงค์ของระบบความมั่นคงแรงงานคือการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของคนงาน ซึ่งแตกต่างจากระบบกฎหมายอื่นๆ ที่ปรับความสัมพันธ์ด้านแรงงาน

สัญญาจ้างงาน

สัญญาจ้างหมายถึงข้อตกลงระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างที่สร้างความสัมพันธ์ด้านแรงงานและชี้แจงสิทธิและภาระผูกพันของทั้งสองฝ่าย ข้อสรุปและการแก้ไขสัญญาจ้างงานต้องเป็นไปตามหลักการของความเสมอภาค ความสมัครใจ และความเห็นพ้องต้องกันผ่านการปรึกษาหารือ และจะต้องไม่ละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบทางปกครอง

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเป็นคำทั่วไปสำหรับบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ควบคุมแรงงานสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแรงงานสัมพันธ์ การแสดงกฎหมายแรงงานในประเทศต่างๆ มีความแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่มีเนื้อหาพื้นฐานดังต่อไปนี้: กฎหมายการจ้างงานแรงงาน กฎหมายสัญญาจ้าง ระบบเวลาทำงานและเวลาพัก

ข้อพิพาทแรงงาน

ข้อพิพาทแรงงาน หมายถึง ข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้านแรงงานอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานและการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน กล่าวคือ ข้อพิพาทระหว่างคนงานกับนายจ้างอันเนื่องมาจากสิทธิและภาระผูกพันในความสัมพันธ์ด้านแรงงาน

การตรวจสอบการป้องกัน

การกำกับดูแลความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความมั่นคงแรงงาน การตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของตลาดแรงงาน การปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองฝ่ายในความสัมพันธ์ด้านแรงงาน และส่งเสริมให้ฝ่ายความมั่นคงแรงงานบริหารงานตามกฎหมาย .

การบาดเจ็บจากการทำงาน

การระบุการบาดเจ็บเป็นการยืนยันทางปกครองโดยฝ่ายบริหารแรงงานเพื่อพิจารณาว่าการบาดเจ็บของพนักงาน (หรือโรคจากการทำงาน) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุเป็นการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือถือเป็นการบาดเจ็บจากการทำงานตามกฎหมายอนุญาต

ค่าตอบแทนแรงงาน

มาตรฐานการชดเชยการบาดเจ็บหรือที่เรียกว่ามาตรฐานการรักษาการประกันการบาดเจ็บจากการทำงาน หมายถึงรายการค่าตอบแทนและมาตรฐานที่คนงานได้รับบาดเจ็บในที่ทำงานและญาติของคนงานที่เสียชีวิตในที่ทำงานควรได้รับตามกฎหมาย

แรงงานสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ด้านแรงงาน หมายถึง ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคนงานกับนายจ้างอันเป็นผลจากสัญญาจ้างงานที่ลงนามโดยคนงานและนายจ้างตามกฎหมาย ลูกจ้างยอมรับการจัดการของนายจ้าง ประกอบกิจการที่นายจ้างจัดให้ เข้าเป็นสมาชิกของนายจ้าง และรับค่าตอบแทนแรงงานและการคุ้มครองแรงงานจากนายจ้าง

เขียนโดย นาย ประภาส เขมอักษร
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ประสบการณ์ 10 ปี

สถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2563

คดีแพ่ง (เข้าสู่การพิจารณา)

คดีอาญา (เข้าสู่การพิจารณา)

รวม

1,194,395 คดี

585,364 คดี

1,779,759 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นต้น

1.ขอจัดการมรดก

2.ละเมิด

3.รับช่วงสิทธิ

4.เรียกค่าเสียหาย

5.ยืม

6.อื่นๆ

.

96,848 คดี

35,661 คดี

14,601 คดี

14,579 คดี

10,089 คดี

94,738 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นอุธรณ์

1.ละเมิด

2.ขับไล่

3.ที่ดิน

4.ผิดสัญญา

5.ค้ำประกัน

6.อื่นๆ

.

1,641 คดี

1,064 คดี

995 คดี

693 คดี

525 คดี

7,027 คดี

อ้างอิงจาก รายงานสถิติคดี 2463