คดีทรัพย์สินทางปัญญา

Table of Contents

คดีที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม ทั้งหมด เราสามารถให้คำบรึกษา รวมถึงดำเนินการ ดังนี้

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หมายถึง การกระทำและกิจกรรมเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายังหมายถึงระบบ (กฎหมายว่าด้วยกระบวนพิจารณาหรือกฎหมายสาระสำคัญ) เพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้า ปัจจุบัน การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ข้อพิพาทลิขสิทธิ์

ข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์หมายถึงข้อพิพาทระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้ใช้ผลงานหรือบุคคลที่สามอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ลิขสิทธิ์ “กฎหมายลิขสิทธิ์” ของประเทศของฉันกำหนดวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านลิขสิทธิ์สามวิธี ได้แก่ การไกล่เกลี่ย การอนุญาโตตุลาการ และการดำเนินคดี

 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ หรือที่เรียกว่าลิขสิทธิ์ หมายถึงข้อกำหนดทั่วไปสำหรับสิทธิ์ส่วนบุคคลและทรัพย์สินที่ผู้เขียนและผู้ถือสิทธิ์อื่น ๆ ใช้ในงานวรรณกรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์

 

การคุ้มครองสิทธิบัตร

การคุ้มครองสิทธิบัตร หมายความว่า หลังจากได้รับสิทธิบัตรแล้ว การประดิษฐ์นั้นจะต้องไม่ผลิต ใช้ เสนอขาย ขาย หรือนำเข้าในเชิงพาณิชย์โดยปราศจากความยินยอมของผู้รับสิทธิบัตร การกระทำในการปกป้องสิทธิในสิทธิบัตรด้วยวิธีการแทรกแซงหรือดำเนินคดีตามสิทธิบัตร การบริหาร.
 

กฎหมายสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตรเป็นผลรวมของบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ปรับความสัมพันธ์ทางสังคมบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์และส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยธรรมชาติแล้ว กฎหมายสิทธิบัตรเป็นทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นกฎหมายที่มีสาระซึ่งกำหนดสิทธิและภาระผูกพันของผู้รับสิทธิบัตร

กฎหมายเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็นข้อกำหนดทั่วไป การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การตรวจสอบและอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การต่ออายุ การแก้ไข การมอบหมายและใบอนุญาตของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน การทำให้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นโมฆะ การจัดการการใช้เครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองเอกสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน .

ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้คนได้รับการยอมรับหรือผลประโยชน์ทางการเงินจากการประดิษฐ์หรือการสร้างสรรค์ของพวกเขา โดยสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของนักประดิษฐ์และผลประโยชน์ของสาธารณชนในวงกว้าง

ความลับทางการค้า

ความลับทางการค้าหมายถึงข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลทางธุรกิจที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ สามารถนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาสู่ผู้ถือสิทธิ์ นำไปใช้ได้จริง และเจ้าของสิทธิ์ถูกเก็บเป็นความลับ

 

เขียนโดย นาย ประภาส เขมอักษร
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ประสบการณ์ 10 ปี

สถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2563

คดีแพ่ง (เข้าสู่การพิจารณา)

คดีอาญา (เข้าสู่การพิจารณา)

รวม

1,194,395 คดี

585,364 คดี

1,779,759 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นต้น

1.ขอจัดการมรดก

2.ละเมิด

3.รับช่วงสิทธิ

4.เรียกค่าเสียหาย

5.ยืม

6.อื่นๆ

.

96,848 คดี

35,661 คดี

14,601 คดี

14,579 คดี

10,089 คดี

94,738 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นอุธรณ์

1.ละเมิด

2.ขับไล่

3.ที่ดิน

4.ผิดสัญญา

5.ค้ำประกัน

6.อื่นๆ

.

1,641 คดี

1,064 คดี

995 คดี

693 คดี

525 คดี

7,027 คดี

อ้างอิงจาก รายงานสถิติคดี 2463