คดีฉ้อโกง

Table of Contents

คดีที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม ทั้งหมด เราสามารถให้คำบรึกษา รวมถึงดำเนินการ ดังนี้

วิธีการและการป้องกันการฉ้อโกงตามสัญญา

การป้องกันและความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเวลาเดียวกัน เราจัดเตรียมวิธีการฉ้อโกงสัญญาแบบมืออาชีพและทนายความด้านการป้องกันเพื่อตอบคำถามออนไลน์ฟรีและตอบการฉ้อโกงสัญญาได้ทันท่วงที วิธีการและการป้องกันสำหรับคุณ

สัญญาฉ้อโกง

ความผิดฐานฉ้อโกงสัญญาหมายถึงการใช้วิธีการหลอกลวง เช่น การประดิษฐ์ข้อเท็จจริงหรือปกปิดความจริงเพื่อหลอกลวงอีกฝ่ายหนึ่งในกระบวนการลงนามและดำเนินการ สัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ในการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สิน พฤติกรรมจำนวนมาก

คดีฉ้อโกงสัญญา

เพื่อป้องกันการฉ้อโกงสัญญา จำเป็นต้องปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสัญญา ฝ่ายที่ลงนามในสัญญาบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการหลอกลวง ซึ่งเป็นของประเภทการฉ้อโกงสัญญา

 

ฉ้อโกงสัญญาแรงงาน

หากมีการฉ้อโกงสัญญาแรงงานในสัญญาจ้างแรงงานที่ลงนามโดยนายจ้างและคนงาน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถรายงานต่อคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทแรงงานที่นายจ้างตั้งอยู่เพื่อขออนุญาโตตุลาการ โดยขอให้สัญญาจ้างเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์บางส่วน

 

สัญญาฉ้อโกง

การฉ้อโกงในสัญญาเป็นการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนโดยการทำสัญญาและเข้าครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวัตถุประสงค์

 

กฎหมายและระเบียบวิธีพิจารณาความแพ่ง

การปกป้องการใช้สิทธิในการดำเนินคดีของคู่กรณี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าศาลประชาชนค้นหาข้อเท็จจริง แยกแยะถูกผิด ใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง พิจารณาคดีแพ่งในคดีแพ่ง ทันเวลา ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิพลเมืองและภาระผูกพัน ลงโทษการละเมิดทางแพ่ง ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคู่กรณี เพื่อให้ความรู้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีสติ

 

วิธีพิจารณาความแพ่ง

กำหนดให้องค์กรและบุคลากรตามกฎหมายใช้อำนาจบังคับของรัฐเพื่อบังคับให้ผู้บังคับบัญชาทางแพ่งปฏิบัติตามภาระผูกพันตามบทบัญญัติของเอกสารทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเอกสารทางกฎหมายมีผลบังคับใช้ ผู้ผูกมัดจะต้องดำเนินการอย่างมีสติ

 

ขั้นตอนการพิจารณาคดี

ขั้นตอนการพิจารณาคดีเป็นขั้นตอนที่ศาลประชาชนใช้ในการพิจารณาคดี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนแรก ขั้นตอนตัวอย่างที่สอง และขั้นตอนการควบคุมการพิจารณาคดี ขั้นตอนตัวอย่างแรกรวมถึงขั้นตอนปกติและขั้นตอนที่ง่ายขึ้น ขั้นตอนตัวอย่างที่สองหมายถึงขั้นตอนการดำเนินคดีที่เกิดจากการอุทธรณ์ไปยังศาลประชาชนระดับสูงภายในระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมาย

 

จ้างที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมายหมายถึงผู้เชี่ยวชาญที่ตอบคำถามทางกฎหมายและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หากได้รับการว่าจ้างจากคู่กรณี จัดการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคู่กรณี หรือยอมรับการมอบหมายงานของคู่กรณีในเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การฟ้องร้อง ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือปรากฏตัวในศาลในฐานะผู้พิทักษ์ของจำเลยในคดีอาญา

 

เขียนโดย นาย ประภาส เขมอักษร
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ประสบการณ์ 10 ปี

สถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2563

คดีแพ่ง (เข้าสู่การพิจารณา)

คดีอาญา (เข้าสู่การพิจารณา)

รวม

1,194,395 คดี

585,364 คดี

1,779,759 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นต้น

1.ขอจัดการมรดก

2.ละเมิด

3.รับช่วงสิทธิ

4.เรียกค่าเสียหาย

5.ยืม

6.อื่นๆ

.

96,848 คดี

35,661 คดี

14,601 คดี

14,579 คดี

10,089 คดี

94,738 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นอุธรณ์

1.ละเมิด

2.ขับไล่

3.ที่ดิน

4.ผิดสัญญา

5.ค้ำประกัน

6.อื่นๆ

.

1,641 คดี

1,064 คดี

995 คดี

693 คดี

525 คดี

7,027 คดี

อ้างอิงจาก รายงานสถิติคดี 2463