คดีผิดสัญญา

Table of Contents

คดีที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาทั้งหมด เราสามารถให้คำบรึกษา รวมถึงดำเนินการ ดังนี้

ความถูกต้องของสัญญา

ความสมบูรณ์ของสัญญาคืออำนาจผูกพันที่กฎหมายกำหนดในสัญญาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ของสัญญาสามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ สัญญาที่ถูกต้อง สัญญาที่ไม่ถูกต้อง สัญญาที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และสัญญาที่เพิกถอนได้

สัญญาฉ้อโกง

การฉ้อโกงในสัญญาเป็นการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงทรัพย์สินของภาครัฐและเอกชนโดยการทำสัญญาและเข้าครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวัตถุประสงค์

การเรียกร้องสัญญา

การเรียกร้องตามสัญญาหมายถึงสิทธิของฝ่ายหนึ่ง (เจ้าหนี้) ในการขอชำระเงินจากอีกฝ่ายหนึ่ง (ลูกหนี้) ตามความสัมพันธ์ตามสัญญา

การบอกเลิกสัญญา

การบอกเลิกสัญญาหมายถึงการสิ้นสุดของสิทธิ์และภาระผูกพันระหว่างคู่สัญญาในสัญญาอันเนื่องมาจากข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาและการสิ้นสุดผลทางกฎหมายของสัญญา หลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ตามสัญญา ทั้งสองฝ่ายในสัญญาเนื่องจากการปรากฏตัวของข้อเท็จจริงทางกฎหมายบางอย่างทำให้ความสัมพันธ์ของสิทธิและภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในสัญญาหายไป

ทำสัญญา

ข้อสรุปของสัญญาหมายความว่าคู่สัญญาแสดงเจตจำนงและบรรลุข้อตกลงในการทำสัญญา ข้อสรุปของสัญญาประกอบด้วยสองขั้นตอน: “สัญญา” และ “การจัดตั้ง” “ได” ย้ำว่าพฤติกรรมและกระบวนการทำสัญญาเป็นกระบวนการในการติดต่อและจัดการธุรกิจระหว่างคู่สัญญารวมถึงกระบวนการต่อรองทั้งหมดก่อนการติดต่อของคู่สัญญา การเจรจา และสุดท้ายบรรลุข้อตกลง

ข้อพิพาทตามสัญญา

ข้อพิพาทในสัญญาหมายถึงข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคู่สัญญาในสัญญาที่เกิดขึ้นจากความถูกต้อง การตีความ การปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนและการสิ้นสุดสัญญา เนื้อหาของข้อพิพาทในสัญญาส่วนใหญ่แสดงออกโดยที่หัวข้อของข้อพิพาทมีมุมมองและมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางกฎหมายและเนื้อหาของความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่นำไปสู่การสร้าง ปรับเปลี่ยน และขจัดความสัมพันธ์ทางกฎหมายของสัญญา

ประเภทของสัญญา

สัญญาคือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาหรือระหว่างคู่สัญญาในการจัดตั้ง แก้ไข หรือยุติความสัมพันธ์ทางแพ่ง สัญญาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สัญญาในความหมายกว้างๆ หมายถึงข้อตกลงที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและภาระผูกพันในแผนกกฎหมายทั้งหมด สัญญาแคบหมายถึงสัญญาทางแพ่งทั้งหมด มีสัญญาในความหมายที่แคบที่สุดที่หมายถึงสัญญาสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาทางแพ่งเท่านั้น

การปฏิบัติตามสัญญา

การปฏิบัติตามสัญญาหมายถึงการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในสัญญา การปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ คือการปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ ก็คือการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความรับผิดในการผิดสัญญา

ความรับผิดในการละเมิดสัญญาหมายถึงความรับผิดทางแพ่งที่คู่สัญญาควรปฏิบัติตามกฎหมายหากไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ความรับผิดในการละเมิดสัญญาเป็นรูปแบบที่สำคัญของความรับผิดในสัญญา ความรับผิดในการละเมิดสัญญาแตกต่างจากผลที่ตามมาของสัญญาที่ไม่ถูกต้อง การจัดตั้งความรับผิดสำหรับการละเมิดสัญญาขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของสัญญาที่ถูกต้อง

เขียนโดย นาย ประภาส เขมอักษร
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ประสบการณ์ 10 ปี

สถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2563

คดีแพ่ง (เข้าสู่การพิจารณา)

คดีอาญา (เข้าสู่การพิจารณา)

รวม

1,194,395 คดี

585,364 คดี

1,779,759 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นต้น

1.ขอจัดการมรดก

2.ละเมิด

3.รับช่วงสิทธิ

4.เรียกค่าเสียหาย

5.ยืม

6.อื่นๆ

.

96,848 คดี

35,661 คดี

14,601 คดี

14,579 คดี

10,089 คดี

94,738 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นอุธรณ์

1.ละเมิด

2.ขับไล่

3.ที่ดิน

4.ผิดสัญญา

5.ค้ำประกัน

6.อื่นๆ

.

1,641 คดี

1,064 คดี

995 คดี

693 คดี

525 คดี

7,027 คดี

อ้างอิงจาก รายงานสถิติคดี 2463