คดีเจ้าหนี้และหนี้สิน

Table of Contents

สัญญาค้ำประกัน หมายถึง การเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ หรือระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบุคคลภายนอก เพื่อกระตุ้นให้ลูกหนี้ชำระหนี้และรับรองสิทธิของเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ , ข้อตกลงเพื่อประกันการเรียกร้องของเจ้าหนี้ในลักษณะใดกรณีหนึ่ง
 

การค้ำประกันหนี้

สิทธิในการป้องกัน, การรับช่วง, หลักทรัพย์ถูกยึด, รับประกันสัญญาค้ำประกัน, ระยะเวลาการรับประกัน, โอนหนี้, สิทธิของเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้หนี

ผู้ค้ำประกันมีหน้าที่อย่างไรเมื่อผู้ให้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้?

(1) หากเป็นผู้ค้ำประกันทั่วไป หากศาลยังไม่สามารถชำระหนี้ได้หลังจากที่ศาลบังคับลูกหนี้แล้ว ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบในการค้ำประกัน

(2) หากเป็นผู้ค้ำประกันร่วมเจ้าหนี้สามารถขอให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบการค้ำประกันและชำระคืนเงินกู้ยืมได้โดยตรง

การพ้นความรับผิดของผู้ค้ำประกัน

(1) หากเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ คือถ้าได้กำหนดวันชำระหนี้ไว้แน่นอนแล้ว เจ้าหนี้ยืดเวลา ต่อไปอีกผู้ค้ำประกันก็พ้นความรับผิด

(2) เมื่อหนี้ของลูกหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว ผู้ค้ำประกันเอาเงินไปชำระแก่เจ้าหนี้ไว้แน่นอนแล้ว แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ ผู้ค้ำประกันก็หลุดพ้นจากความรับผิดเช่นเดียวกัน

ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดหากลูกหนี้เสียชีวิต?

เมื่อลูกหนี้ถึงแก่กรรมแล้ว ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบหลักประกัน วิธีการรับภาระค้ำประกัน มีดังนี้

(1) ถ้าเป็นเจ้าของหลักประกัน ความรับผิดในการค้ำประกันจะจำกัดอยู่ที่มูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน

(2) หากเป็นผู้ค้ำประกันทั่วไป หากศาลยังไม่ชำระหนี้หลังจาก ที่ศาล บังคับบังคับ คดีแล้ว ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้

(3) การค้ำประกันร่วมกันเจ้าหนี้ มี สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชำระหนี้ได้

จะทำอย่างไรถ้าลูกหนี้หนีไป

สำหรับกรณีพิพาทสินเชื่อภาคเอกชน หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงกันและหลบหนีหนีหนี้ เจ้าหนี้อาจฟ้องคดีแพ่งเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของตนได้ตามกฎหมาย หากลูกหนี้มีทรัพย์สินอื่น เจ้าหนี้อาจยื่นคำร้องก่อนหรือหลังคดีความก็ได้ ศาล สงวนทรัพย์สิน ตรึงและประทับตราทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่ง

เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะอายัดบัตรธนาคารของผู้ค้ำประกันได้หรือไม่?

เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะอายัดบัญชีของผู้ค้ำประกันได้ ก่อนที่เจ้าหนี้จะฟ้องหรือในระหว่างการฟ้องร้อง หากผู้ค้ำประกันมีภาระผูกพันในการค้ำประกันร่วมกันและหลายฝ่าย เจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่ออายัดบัตรธนาคารของผู้ค้ำประกันได้ เจ้าหนี้สามารถถือไว้ก่อนฟ้องหรือในระหว่างคดีก็ได้ ผู้สมัครจะต้องจัดให้มีการค้ำประกัน และหากไม่มีการรับประกัน ใบสมัครจะถูกปฏิเสธ

เขียนโดย นาย ประภาส เขมอักษร
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
ประสบการณ์ 10 ปี

สถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2563

คดีแพ่ง (เข้าสู่การพิจารณา)

คดีอาญา (เข้าสู่การพิจารณา)

รวม

1,194,395 คดี

585,364 คดี

1,779,759 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นต้น

1.ขอจัดการมรดก

2.ละเมิด

3.รับช่วงสิทธิ

4.เรียกค่าเสียหาย

5.ยืม

6.อื่นๆ

.

96,848 คดี

35,661 คดี

14,601 คดี

14,579 คดี

10,089 คดี

94,738 คดี

5 อันดับข้อหาศาลชั้นอุธรณ์

1.ละเมิด

2.ขับไล่

3.ที่ดิน

4.ผิดสัญญา

5.ค้ำประกัน

6.อื่นๆ

.

1,641 คดี

1,064 คดี

995 คดี

693 คดี

525 คดี

7,027 คดี

อ้างอิงจาก รายงานสถิติคดี 2463